Rạp xiếc Karakuri trở lại để làm ngạc nhiên cái nhìn của bạn về rạp xiếc; Lần này trên Blu-Ray

Sentai đã cấp phép chuyển thể anime từ manga của Kazuhiro Fujita, Karakuri Circus, để phát hành trên Blu-ray và sẽ phát hành video tại nhà vào mùa xuân năm 2021.