Flat Studio Animates Phim khái niệm gốc, 'Life Of Falling'

Life of Falling là một video khái niệm anime gốc do Flat Studio làm hoạt hình và được tạo ra bởi 'banishment.' EVE biểu diễn bài hát chủ đề.